Ochrana osobních údajů

SMĚRNICE č. 21

Směrnice o ochraně osobních údajů uživatelů knihovny

 
Čl. 1
Účel směrnice
Promítnutí zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v novelizovaném znění do činnosti knihovny.
Úřadem pro ochranu osobních údajů byla Knihovna Eduarda Petišky zaregistrována pod číslem 00013713.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
Knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v aktualizovaném znění na základě registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů (viz výše).
V podmínkách knihovny se za osobní údaje považují identifikační a adresní údaje jejich uživatelů nebo údaje o výpůjčkách a dalších transakcích.
Pravdivé a ověřené údaje jsou zpracovány v automatizovaném knihovnickém systému a jsou chráněny hesly proti přístupu cizích osob.
Získané osobní údaje se používají pouze pro komunikaci mezi knihovnou a uživatelem.
Čl. 3 
Účel zpracování osobních údajů
Knihovna shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje za účelem:
a. ochrany knihovního fondu pořízeného z veřejných zdrojů a určeného k absenčnímu půjčování, zejména z důvodu vymáhání dokumentů, které uživatel nevrátil po uplynutí výpůjční lhůty;
b. poskytování kvalitních služeb uživatelům mimo jiné tím, že:
  • bude čtenáře účinně kontaktovat v případech vymezených Knihovním řádem nebo na jeho přání
  • povede přesnou evidenci o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři,
  • zejména o provedených absenčních i prezenčních výpůjčkách;
c. naplnění povinností uložených knihovně zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (Knihovní zákon), zřizovací listinou a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Čl. 4
Rozsah zpracovaných osobních údajů
Knihovna zpracovává osobní údaje svých uživatelů a u dětí také osobní údaje jejich zákonných zástupců v tomto rozsahu:
a. Základní identifikační údaje:
jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, datum narození, údaje, které umožní zařadit uživatele do určité kategorie a tím stanovit výši registračního poplatku (žák, student, senior apod.).
Pokud chce uživatel využívat služeb knihovny v plném rozsahu, je povinen uvést výše zmíněné identifikační údaje a umožnit jejich zpracování.
Pokud uživatel nedá souhlas k jejich zpracováním, může využívat pouze těch služeb, které knihovna poskytuje prezenčně.
Zpracované údaje ověřuje knihovna podle platných osobních dokladů, kterými lze ověřit všechny základní identifikační údaje. U občanů České republiky je takovým dokladem občanský průkaz, u cizích státních příslušníků pas.
b. Nepovinné údaje
telefon, e-mail a obdobné, akademické tituly.
c. Údaje služební:
údaje o čtenářském průkazu (vydání, zrušení při ztrátě); údaje o předmětu, místě a čase realizace či ukončení absenční nebo prezenční výpůjčky nebo rezervace.
d. Údaje účetní:
údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě a čase.
 
Čl. 5
Uchování a ochrana osobních údajů
Knihovna uchovává osobní údaje:
a. Na originálních písemnostech (přihláška čtenáře):
Tyto písemnosti jsou uchovány ve služebních prostorách knihovny. Přístup do těchto prostor je omezen pouze na zaměstnance, kteří s písemnostmi pracují v rámci svých pracovních povinností stanovených v popisu práce.
b. V počítačové databázi:
Údaje uloženy v počítačové databázi se shodují s údaji na přihlášce čtenáře a zároveň
dokumentují změny v těchto datech provedené. Počítačová databáze je uložena na vyhrazeném serveru a je chráněna systémem přístupových jmen, hesel a práv. Data ze záznamu čtenáře, zejména datum narození, jsou šifrována a ukládána v nečitelné podobě. Na SQL verzi Clavia a jsou zároveň chráněna proti neoprávněnému přístupu prostředky SQL serveru.
 
Čl. 6
Ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidace
Knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou a podepsanou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
Osobní údaje knihovna zpracovává do doby, kdy s tím uživatel ústně či písemně vysloví nesouhlas nebo dokud neuplyne lhůta pěti let od vypršení platnosti jeho čtenářského průkazu a uživatel nemá vůči knihovně žádné závazky.
Pokud uživatel požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, knihovna provede likvidaci osobních údajů, a to následujícím způsobem:
a. Skartace originálních písemností – přihlášky čtenářů jsou fyzicky zlikvidovány.
b. Anonymizace osobních údajů v databázi čtenářů – osobní údaje budou odstraněny, údaje o výpůjčkách budou uchovány (bez návaznosti na čtenáře) pro statistické účely.
c. Bezpečnostní kopie, na kterých jsou osobní údaje uloženy, nelze likvidovat obdobně jako v počítačové databázi. Přístup k těmto kopiím je omezen pouze na vybrané zaměstnance knihovny.
 
Čl.  7
Povinnosti zaměstnanců při zabezpečení ochrany osobních údajů uživatelů
Zaměstnanci knihovny jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci svých pracovních náplní a ve výše uvedeném rozsahu.
Příslušní zaměstnanci knihovny se vyvarují jakéhokoli jednání, které by vedlo k neoprávněnému zveřejnění osobních údajů, jsou povinni dbát na pravdivost zpracovávaných osobních údajů.
Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na sběru a zpracování osobních údajů jsou seznámeni se zněním zákona na ochranu osobních údajů.
Zaměstnanci je přísně zakázáno pořizovat si kopie jakýchkoliv osobních údajů mimo rámec výše uvedeného postupu či jakákoli případná manipulace s nimi po skončení pracovního poměru.
Zaměstnanec je povinen vyhýbat se jakémukoli jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů uživatelů knihovny, a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům uživatelů knihovny.
 
Čl. 8
Závěrečné ustanovení
Pokud uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Porušení povinností ze strany zaměstnance se posuzuje jako velmi hrubé porušení pracovní kázně s právem zaměstnavatele nejen žádat náhradu případné škody, ale i ukončit jeho pracovní poměr.
V případě, že jednání zaměstnance naplňuje skutkovou podstatu trestného činu, zaměstnavatel má právo řešit tuto skutečnost prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení.
 
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2012
V Brandýse nad Labem 1. 10. 2012
Věra Krajíčková, BBus, ředitelka