Knihovní řád

 KNIHOVNÍ ŘÁD

Jedná se pouze o výtah z Knihovního řádu. Kompletní znění naleznete ZDE.

Uživatelé

 1. Uživatelem knihovny se může stát každý občan ČR po předložení občanského průkazu, cizinec po předložení dokladu totožnosti (v případě cizinců z nečlenských zemí EU je nutné i povolení k pobytu).
 2. Registrovaným čtenářem se uživatel stává po vyplnění přihlášky a zaplacení registračního poplatku. Registrace umožňuje využívání služeb všech oddělení knihovny včetně pobočky Stará Boleslav.
 3. Podpisem na přihlášce se uživatel zavazuje plnit ustanovení knihovního řádu a souhlasí se skutečností, že jeho osobní data v nezbytném rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci registrovaných uživatelů knihovny budou zpracována a uchována dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 4. Uživatelé knihovny mohou využívat přístupu na Internet a připojení na wifi.

Půjčování dokumentů

 1. Při vstupu do výpůjčních oddělení předloží uživatel čtenářský průkaz, bez kterého nemohou být uživateli poskytnuty absenční výpůjčky.
 2. Zavazadla a školní brašny musí uživatel odložit na místo k tomu určené.
 3. Ve všech prostorách knihovny je zakázáno kouřit, užívat mobilní telefony, konzumovat potraviny a nápoje.
 4. Uživatel knihovny nesmí  svým chováním a projevy (znečistěný oděv, zápach, hluk, jednání pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek) obtěžovat okolí.
 5. Děti předškolního věku smějí pobývat ve všech prostorách knihovny pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
 6. Absenční půjčování dokumentů z knihovního fondu je po zaplacení registračního poplatku bezplatné, prezenčně lze půjčit dokument bezplatně.
 7. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje, případně uživatel uskuteční rezervaci online.
 8. Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo budovu je u všech dokumentů jeden měsíc, až na výjimky (např. časopisy) podle ustanovení z bodu č. 10.
 9. Výpůjční lhůta může být prodloužena u řádných výpůjček mimo budovu dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je na základě rozhodnutí knihovníka možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. Po půl roce musí být dokument nejméně půl roku k dispozici dalším uživatelům.
 10. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro některé dokumenty, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 11. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému.
 12. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám.
 13. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (viz Ceník).
 14. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude vrácení vymáháno právní cestou.
 15. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Meziknihovní výpůjční a reprografická služba

 1. Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR či v zahraničí. Uživatel hradí část nákladů s touto službou spojených (viz Ceník).
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby jsou poskytovány pouze z dokumentů knihovny nebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb, lze zajistit reprografickou kopii dokumentu z jiné knihovny (meziknihovní reprografická služba.

Ztráta a poškození dokumentu

O způsobu náhrady při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu rozhoduje knihovna, a to následujícím způsobem:

 1. V případě celkového zničení nebo ztráty dokumentu knihovna požaduje jednu z těchto variant náhrady:
  • neporušený výtisk téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality
  • dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny
  • finanční náhradu, která se skládá z ceny dokumentu podle cen na trhu v době ztráty a manipulačního poplatku (viz Ceník)
 2. V případě částečného poškození dokumentu stanoví knihovna poměrnou část ceny, kterou uživatel uhradí.